SELECT YOUR LANGUAGE:
Elargo.de
  Přihlásit
  Uživatelské jméno:
 
  Heslo:
 
   
  O nás
  Obecné obchodní podmínky
  Kontakt
  Zaregistrování se
   

 

Obecné obchodní podmínky

  Následující všeobecné obchodní podmínky byly přeloženy. Firma Elargo nevyžaduje kompletní nebo správný překlad. Platné jsou výhradně německé všeobecné obchodní podmínky, které jsou dostupné na německých stránkách. Překlad je určen pouze k informačním účelům.

 • 1. Obecně
  (1) Firma Elargo. de, s.r.o. (dále jen firma Elargo) nabízí pro oblast business – to – business internetový trh. Na tomto internetovém trhu jsou prodávány použité stroje a zařízení z různých branží.

  (2) Tyto obecné obchodní podmínky jsou platné pro obchodníky (PO). Jestliže se u firmy Elargo se zaregistruje fyzická osoba,která není podnikatelem, uznává tím tyto obecné obchodní podmínky. Dohoda mezi firmou Elargo a uživateli se řídí podle následujících ustanovení.

Hlava ^

 • 2. Uživatel, registrace
  (1) Zákazníci, kteří se chtějí účastnit on-line obchodování na internetovém trhu firmy Elargo se musí nejprve zaregistrovat („uživatel“).

  (2) K registraci je nutné kompletně vyplnit registrační formulář, který je k dispozici
  na internetu. Uživatel zaručuje, že údaje, které poskytl jsou pravdivé a úplně. Povinností uživatele je neprodleně sdělit firmě Elargo jakékoliv změny v uvedených údajích.

  (3) Firma Elargo si vyhrazuje právo zrušit provedenou registraci při udaní falešných údajů. Tímto zjištěním zaniká nárok na opětovnou registraci uživatele.

  (4) Jestliže je uživatel registrován zástupcem, je firma Elargo oprávněna vyžadovat
  po zástupci plnou moc. Podrobnosti ohledně prokázání se zástupce stanoví firma Elargo.

  (5) Registrace je platná, jestliže zákazník vezme na vědomí obecné obchodní podmínky
  a vyjádří souhlas s jejich platností.

Hlava ^

 • 3. Osobní identifikační číslo
  (1) Jestliže nebude žádost o registraci firmou Elargo zamítnuta, obdrží uživatel od firmy Elargo osobní Login - code.

  (2) Uživatel se zavazuje, že bude svůj osobní Login – code chránit před zneužitím neoprávněnými osobami a že jeho osobní Login – code budou používat pouze osoby, které jsou k tomuto úkonu oprávněni plnou mocí uživatele. Dozví-li se uživatel o porušení bezpečnosti jakýchkoli údajů uložených na webových stránkách firmy Elargo, jako např. dozví-li se o krádeži nebo o neoprávněném používání přístupových dat uživatele nebo informací o platbách nebo považuje-li tyto události za možné, informuje o tom takovýto uživatel neprodleně firmu Elargo.

Hlava ^

 • 4. Vzory prodejů, obecná ustanovení
  (1) Prodejce si může zvolit, zda (a) by se chtěl účastnit nákupu výhradně na on-line trhu nebo (b) zda by chtěl využít širší nabídky služeb firmy Elargo.

  (2) Při zájmu o účast na on-line trhu firmy Elargo si může prodejce vybrat, zda (a) bude předmět koupě prodávat za stálé ceny, nebo (b) na základě uzavřené platformy
  pro velkoodběratele (interaktivní) – do této sekce mají přístup pouze uživatelé, kterým velkoodběratel povolil přístup. V takovémto případě se jedná o žádost o zřízení „Private Exchange“.

  (3) Jestliže se prodejce rozhodne pro nabídku služeb od firmy Elargo, převezme firma Elargo v rámci zvláštní dohody dodatečné úkoly a prodejní aktivity.

  (4) Zájemce o obchod se může poptávat po zboží i formou inzerátu.

  (5)Při zadávání údajů do příslušného formuláře ohledně popisu předmětu koupě musí uživatel vždy vyplnit body označené jako „minimální údaje“.

  (6) Prodejcem stroje nebo zařízení může být jen skutečný majitel (nebo jeho pověřený zástupce).

  (7) Firma Elargo si vyhrazuje právo zamítnout předmět koupě nebo žádost o koupi bez udání důvodů nebo přidělit jinou než od prodejce udanou skupinu produktů. Firma Elargo si vyhrazuje právo kdykoli změnit svou nabídku služeb. Dále může firma Elargo kdykoli změnit rozhraní uživatelů, kteří patří do okruhu jejích zákazníků. Mimo to je firma Elargo oprávněna na základě svého vlastního uvážení kdykoli omezit účast uživatele na on-line trhu.

  (8) Uživatel se zavazuje, že se umístěním předmětu koupě nebo žádosti o koupi na on-line trh neproviní proti zákonům nebo právům třetí osoby nebo že nebude jakoukoliv formou parazitovat na datech ostatních uživatelů nebo na systému zpracování dat („systém“) firmy Elargo.

  (9) Je-li stanovena určitá lhůta, která je limitována datem a časem, stává se směrodatným čas uvedený v systému firmy Elargo.

  (10) Platí výhradně uživatelem zadané cenové údaje v měně, kterou si uživatel sám vybere. Firmou Elargo provedené přepočty cenových údajů v jiných měnách slouží svobodně nezávislým informacím uživatele.

Hlava ^

 • 5. Stálé ceny
  (1)Prodávající uvádí u předmětu nákupu pevnou cenu. Dále stanovuje konec platnosti těchto cen vypsáním lhůty, kde je uveden konkrétní datum a čas. Při vyjádření se prodávajícího se jedná o nabídku, která je závazná pro celé období trvání nabídky.

  (2) Kupující potvrzuje on-line závazné přijetí nabídky. Firma Elargo jedná ve vztahu k přijetí jako prostředník, který na jedné straně potvrzuje nabídku kupujícího a zároveň na druhé straně doporučuje nabídku prodávajícího.

  (3) Kupní smlouva je uzavírána mezi prodávajícím a kupujícím, který jako první potvrdil přijetí nabídky. Firma Elargo poté sdělí prodávajícímu kontaktní údaje kupujícího..

Hlava ^

 • 6. Nákup
  (1) Zájemce o koupi uvede předmět koupě, o který má zájem. Při zadání tohoto údaje zájemcem se jedná o žádost zaslání (dodání) nabídek. Zaslání nabídek není pro zájemce závazné. Zájemce o koupi má kdykoliv možnost vzít svoji žádost o zaslání nabídky zpět.

  (2) Prodávající doručí na žádost, která byla podána on-line, závaznou nabídku. Nabídka bude vyřizována pod značkou doby přijetí. Konec platnosti nabídky stanoví prodávající konkrétním termínem.. Firma Elargo jedná ve vztahu k přijetí jako prostředník, který na jedné straně potvrzuje nabídku kupujícího a zároveň na druhé straně doporučuje nabídku prodávajícího.

  (3) Ke vzniku kupní smlouvy dochází v případě, kdy zájemce o koupi potvrdí přijetí nabídky od konkrétního prodávajícího. Firma Elargo jedná ve vztahu k přijetí jako prostředník, který na jedné straně potvrzuje nabídku kupujícího a zároveň na druhé straně doporučuje nabídku prodávajícího. V případě, kdy zájemce o koupi potvrdí přijetí nabídky od konkrétního prodávajícího, sdělí firma Elargo kupujícímu kontaktní údaje prodávajícího. Firma Elargo také dále informuje prodávajícího o předání jeho údajů kupujícímu.

Hlava ^

 • 7. Nezávazný

Hlava ^

 • 8. Nezaměnitelnost
  (1) Uživatel obdrží bezprostředně po potvrzení nabídky kontakt na prodávajícího popř. kupujícího. Jednání o koupi probíhá na základě potvrzených předmětů koupě bez dalšího upozornění na skutečnost, že uživatel byl na tento předmět koupě upozorněn firmou Elargo. Prodávající popř. zájemce o koupi je oprávněn se u firmy Elargo informovat, zda se uživatel o daném předmětu dozvěděl prostřednictvím firmy Elargo. Pokud uživatel otevřeně přizná,že se o předmětu koupě dozvěděl prostřednictvím firmy Elargo, je prodávající povinen sdělit firmě Elargo, že kontakt přijal.

  (2) Uživatel se zavazuje uzavírat smlouvy jen prostřednictvím firmy Elargo.

  (3) V případě, že prodávající povolí prohlídku, jsou uživatelé povinni udržet v tajnosti všechny informace, které získali v průběhu této prohlídky a které nejsou dosud všeobecně známé, stejně tak jako po skončení smluvního poměru.

Hlava ^

 • 9. Potvrzení, prohlášení a jednání
  (1) Všechna prohlášení, podobná obchodní jednání nebo ostatní zásadní prohlášení a jednání, které byly na základě žádosti uživatele firmou Elargo přijaty nebo doručeny jinému uživateli nebo jsou od jiného uživatele firmou Elargo přijímány, nejsou považovány za potvrzení, prohlášení ani jednání, které firma Elargo vydává, přebírá nebo přijímá sama vlastním jménem, v jiném působení nebo jako zástupce jednající cizím jménem. Jedná se výhradně
  o potvrzení, prohlášení nebo jednání uživatele samotného.

  (2) Firma Elargo nepřebírá žádnou zodpovědnost za přejímku nebo dodání zboží či poskytnutí protislužby.

Hlava ^

 • 10. Sazby
  (1) Pro kupujícího jsou služby poskytované firmou Elargo zdarma.

  (2) Firma Elargo obdrží od prodávajícího proti předložení potvrzení objednávky provizi
  ve výši 5% čisté nákupní ceny pokaždé s připočtením aktuálně platného DPH. Tato sazba je platná pouze v případě nákupu prostřednictvím on-line trhu (bez dodatečných služeb ze strany firmy Elargo). Nákupy bez daně v zemích, které nejsou členy EU mohou být prováděny jen po předložení úředně ověřené daně z obratu – identifikačního čísla. Při prodejích kupujícím, kteří jsou členy EU bude uznáno platné DPH po předložení řádně ověřené úřední kopie vývozního dokladu.

  (3) Právo na odměnu nastává v případě, kdy firma Elargo odešle potvrzení o přijetí nabídky od kupujícího nebo prodávajícího pokaždé úspěšně druhé straně a poté by mělo dojít k uzavření kupní smlouvy. Právo na odměnu nastává také v případě, kdy prodávající s uživatelem uzavře kupní smlouvu prostřednictvím firmy Elagro na základě předmětu koupě.

  (4) Firma Elargo může pro prodávajícího zřídit uzavřenou oblast, tzv. „Uzavřenou síť“, podle bodu 9. V tomto případě platí kupující firmě Elargo jednorázový zřizovací poplatek ve výši 3 000 EUR s připočtením aktuálně platného DPH. Zřizovací poplatek je splatný po zrušení uzavřené oblasti, která byla zřízena výhradně pro prodávajícího. K tomu dále platí prodávající firmě Elargo měsíční správní poplatek ve výši 300 EUR s připočtením aktuálního DPH. Servisní poplatek je splatný na konci stávajícího měsíce za měsíc uplynulý. I když by tato uzavřená oblast nebyla celý měsíc připojena (napr. byla pripojena jen po urcitou cast mesice), odměna je přesto splatná v plné výši.

  (5) Nezaplatí-li prodávající v době splatnosti, je dlužná částka úročena čtyřmi setinami (0,04) nad příslušnou základní úrokovou míru podle Zákona o diskontních sazbách nebo podle následujících úrokových měr. Firma Elargo si vyhrazuje v závažných případech právo uplatnit vyšší škodu z prodlení.

  (6) Náklady za služby, které zákazník požaduje nad rámec objednávky, jsou kalkulovány zvlášť.

Hlava ^

 • 11. Záruka
  Elargo nemůže plně vyloučit, že osoby, které jsou v prohlášeních přijatých firmou Elargo uvedené jako nabízející nebo příjemci, skutečně existují. Pravé autorství daného prohlášení zůstává nejisté. Uživatel, který nabídku odebírá nebo přijímá, tedy jedná vzhledem k existenci obchodního partnera na vlastní nebezpečí. Firma Elargo rovněž nemůže plně vyloučit, že uživatelské jméno, heslo nebo URL k prihlaseni zmocněné osoby vlastní pouze jeden uživatel. Toto nebezpečí nese uživatel sám. Ručeni firmy Elargo podle Pravidel ručení zprostředkovatele je bez práce firmy Elargo jako zprostředkovatele vyloučeno.

Hlava ^

 • 12. Odpovědnost
  (1) Odpovědnost firmy Elargo za počáteční prodlení, nezpůsobilost či nemožnost je stanovena jak za výši dlužné odměny od prodávajícího (bod 12), tak za typicky smluvní a předvídané škody.

  (2) V ostatních oblastech ručí firma Elargo neomezeně i za škody způsobené úmyslem či hrubou nedbalostí zákonného zástupce firmy či jejích řídících pracovníků. Za škody, které byly způsobeny činností pomocných zaměstnanců firmy, Elargo ručí pouze v rozsahu ručení za počáteční bezmocnost podle bodu 14, odstavce 1)

  (3) Při lehké nedbalosti ručí firma Elargo pouze tehdy, pokud byla porušena hlavní smluvní povinnost nezbytná ke splnění účelu smlouvy. Při poškození této povinnosti platí omezené ručení pro počáteční neschopnost podle bodu 14, odstavce 1.

  (4) Odpovědnost firmy Elargo za ztrátu dat je omezena na náklady typické na znovuzhotovení dat, k nimž by došlo při pravidelném zhotovování pojistných datových kopií.

  (5) Odpovědnost upravená zákonem o ručení za produkt zůstává neomezená. (par. 14 ProdHG)

  (6) Elargo neručí za bonitu uživatele

  (7) Elargo neručí ani za věcnou, ani za početní správnost cenových údajů, které prodejce převáděl do jiných měn.

  (8) Uživatelé jsou povinni firmě Elargo ručit za všechny škody, které firma utrpěla díky poškození jejích obchodních podmínek. Uživatelé jsou povinni zprostit firmu Elargo veškerých škod, které firmě vznikl díky chybným či zavirovaným datům.

Hlava ^

 • 13. Výpověď
  (1) Elargo může kdykoliv vypovědět přijatou uživatelskou smlouvu bez udání důvodu. Uživatel může smlouvu taktéž vypovědět, jestliže odevzdal prohlášení (nabídku či akcept), na nějž je vázán. Při výpovědi smlouvy uživatelem zůstává povinnost náhrady plně na uživateli. Výpověď je nutno předložit v písemné formě.

  (2) Jestliže smlouvu vypoví firma Elargo, je oprávněna zablokovat uživatelské jméno
  a vymazat uživatelská data.

Hlava ^

 • 14. Manipulace s prohlášeními a daty
  (1) Veškerá prohlášení uživatele včetně jeho identifikačních dat jsou pro ostatní uživatele nepřístupná. Firma Elargo je oprávněna tato identifikační data dát k dispozici ostatním uživatelům pouze v případech, kdy bylo provedeno ukončení smlouvy, případně při provedení „předmístní prohlídky“. V těchto případech jsou kontaktní data uživatele sdělena dalším osobám.

  (2) Identifikační data uživatele i data, která byla firmě Elargo zprostředkována v souvislosti s vysvětlením podle bodu 5 – 7, jsou firmou Elargo zabezpečena ve strojově snímatelné formě. Data jsou firmou Elargo s výjimkou odstavce 3 použita pouze k provozu základny.

  (3) Firma Elargo není povinna data ze smluv, od nichž bylo odstoupeno, okamžitě vymazat, nýbrž je oprávněna si tyto zabezpečená data ponechat. Odpovídající povolení podává uživatel skrze přihlášení. Povolení k užívání dat může uživatel kdykoliv odvolat.

Hlava ^

 • 15. Aplikovatelné právo/soud
  (1) Tato smlouva je podřízena výhradně právu Spolkové republiky Německo s vyloučením dohody Spojených států o smlouvách o mezinárodních nákupech a kolizních normách německého mezinárodního soukromého práva.

  (2) Pravidla E-Commerce-směrnic Evropského společenství, resp. tyto aplikované do německého práva o informačních povinnostech a o uzavření smlouvy zde neplatí.

  (3) Soudní příslušnost pro všechny právní spory je ve městě Pfaffenhofen. Firma Elargo je oprávněná zažalovat uživatele na všeobecnou soudní příslušnost.

Hlava ^

 • 16. Ostatní obecné obchodní podmínky/omezeně platná doložka
  (1) Všeobecné obchodní podmínky firmy Elargo platí výlučně. Popírání těchto všeobecných podmínek nebo podmínky zákazníkem pozměněné, firma Elargo neakceptuje, pouze pokud by jejich platnost výslovně a písemně potvrdila.

  (2)Pokud by účel smlouvy byl neplatný nebo se stal neplatným, zůstává smlouva v ostatních bodech platná. V případě, že je neplatný účel smlouvy jinak pochopen nebo je mylně potvrzen nebo zaměněn, bude v tomto případě docíleno původně zamýšleného hospodářského účelu tak dalece, jak jen to bude možné. To samé platí, když při realizaci smlouvy bude zapotřebí doplnit chybějící nedostatky. Smluvní strany provedou nutné změny, potvrzení nebo úpravy smlouvy, v rámci dobré spolupráce a s ohledem na všeobecné hospodářské zájmy.

Hlava ^

Forma blok

  Hlava ^

© 2005 elargo.de
All rights reserved

IDEAFORMUS internet projects
 
  RUBRIKA